Fördjupning Psykoterapi

Många av de psykologiska svårigheter som vi upplever och som hindrar oss från att leva ett liv som vi känner oss nöjda med, härstammar från livsmönster som vi bär med oss från tidigt i livet. Dessa livsmönster upprepas i flera av de aktuella sammanhang och relationer vi befinner oss i, ofta utan att vi själva förstår hur eller varför det sker. I en psykoterapi kan en, genom den förtroendefulla och tillitsfulla relation som byggs upp mellan klient och terapeut, få möjlighet att närma sig och undersöka svåra, ofta dolda, känslor och tankar och få hjälp med att sätta in dem i ett sammanhang som ger dem en mening, gör dem begripliga och mindre farliga. På så sätt kan det också bli möjligt att förändra eller bryta med några av de hämmande mönster som vi utvecklat. En del av dessa mönster kommer också att aktualiseras och synliggöras i relation till psykoterapeuten och det blir på så sätt möjligt att tillsammans utforska dem medan de pågår. Psykoterapeuten har då möjlighet att vara med i skeendet och hjälpa till med att visa på och försöka förstå när olika hinder, starka känslor, försvar och undvikanden äger rum.

Det kan finnas många skäl till att en person söker psykoterapi. Det kan handla om att en mår känslomässigt dåligt och upplever ångest, nedstämdhet eller andra tillstånd som känns svåra att hantera. Det kan också handla om att en har svårigheter i sociala relationer – att en t ex har svårt att skapa nära relationer eller kanske till och med undviker dem helt; att en känner sig blyg och hämmad i relation till sina arbetskamrater eller i andra sammanhang; eller att en gång på gång blir kär i samma typ av partner, trots att en vet att en kommer att bli besviken ännu en gång. Det kan också handla om att en har svårt att över huvud taget få kontakt med sina känslor och upplever att livet därmed blir torftigt och tomt. Skälen kan vara många och i ett eller ett par inledande samtal med en psykoterapeut kan en få hjälp med att formulera sina behov och önskemål för att på så sätt komma fram till om en psykoterapi är något som en vill ge sig in i.

En psykoterapi kan vara av olika längd och omfattning. Ibland kan det handla om att psykoterapeut och klient möts en eller två gånger per vecka under en längre tid, ofta under flera år. I andra fall kan det handla om en kortare psykoterapi som kan vara allt ifrån några få samtal upp till ett år. Tillsammans med psykoterapeuten kan en under de inledande samtalen komma fram till vilken typ av psykoterapi som är den mest lämpliga i det egna fallet – en längre, intensiv psykoterapi eller en kortare, mer begränsad psykoterapi.