Chefs-handledning

Chefshandledning ger ett tryggt rum för reflektion och fritt samtal. Den ger en möjlighet att hitta det egna sättet att fullgöra sitt uppdrag.

Att vara chef är ett ensamt arbete. Det ligger i arbetets natur att inte dela samma villkor som andra på arbetsplatsen. Att vara den som ibland fattar obehagliga beslut som lämnar medarbetare besvikna och missnöjda – den som har det överordnade uppdraget att se till verksamheten i första hand.

Ett chefsuppdrag är att driva en verksamhet i enlighet med den målsättning organisationen har satt upp. Organisationer har sin egen dynamik. Den påverkar chefens möjligheter att utföra sitt uppdrag och i politiskt styrda verksamheter, t ex i kommunal eller i regional regi, kan uppdraget bli ytterligare komplicerat.

Behovet av stöd och avlastning kan i perioder bli stort. Ibland blir det svårt att se igenom vad som påverkar vad i en krissituation i en arbetsgrupp eller organisation. Då är det en stor hjälp att tala med någon som befinner sig ”utanför” det som händer. Någon som är fri att se och tänka kring det en själv blir hemmablind för och som har kunskap om gruppers och organisationers påverkan på de individer som finns i dem. Här fyller handledning en viktig funktion.

De mellanmänskliga gränserna kring rollen som ledare och uppdraget kan vara svåra att dra. Hur mycket ska jag gå mina medarbetare till mötes, hur ”omtyckt” behöver jag vara, vilken distans behöver jag för att kunna fullfölja mitt uppdrag. Det är viktigt att lära känna och förstå sig själv utifrån de krav uppdraget ställer på en – det minskar risken för utmattning i en ofta krävande roll.

Handledning ger ett tryggt rum för reflektion och fritt samtal. Den ger en möjlighet att hitta det egna sättet att fullgöra sitt uppdrag. En handledningssituation erbjuder också en avlastning, ett ställe att ”dela” det som inte finns någon annan given plats för.