Blog

PsykologCentrum / Miscellaneous  / JO riktar kritik

JO riktar kritik

JO riktar kritik mot brist på opartiskhet och objektivitet i Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångest!
Läs mer här!

JO riktar kritik mot brist på opartiskhet och objektivitet i Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångest

I december 2017 antog Socialstyrelsen Nationella riktlinjer vid behandling av depression och ångest, trots massiv kritik från så gott som samtliga remissinstanser. Riktlinjerna anmäldes omedelbart till Förvaltningsrätten och Kammarrätten men behandlades inte där då riktlinjerna inte ansågs som formellt bindande.

I juni 2018 beslutade istället JO att starta en större utredning av Socialstyrelsen, efter anmälan från Psykoterapicentrum, Sveriges största organisation för leg. psykoterapeuter. I anmälan påtalas ett betydande inflytande av jäv och särintressen och brist på kompetens liksom en brist på objektivitet och vetenskapligt stöd i riktlinjearbetet.

JO har nu kommit med sitt beslut (2020-09-07):

• JO anser inte att Förvaltningslagens jävsbestämmelser är tillämpliga på de experter som deltagit i riktlinjearbetet. För att uppfylla Regeringsformens krav på opartiskhet har Socialstyrelsen ändå varit skyldig att säkerhetsställa att det i fråga om dessa experter inte har funnits omständigheter som negativt kunnat påverka tilltron till det tillämpade förfarandets objektivitet.

• JO fastställer vidare att Socialstyrelsen utifrån detta inte kan undgå kritik för att ha anlitat en person i ledningsgruppen som samtidigt haft ett kommersiellt intresse i ett företag som åtminstone indirekt kunde komma att påverkas av hur riktlinjerna utformades. Han har i riktlinjearbetet haft en viktig funktion som ordförande för området ”Psykologisk behandling”. Därigenom har personen haft uppdraget att hantera och besluta om riktlinjerna och dess slutgiltiga utformning samtidigt som han varit styrelseordförande och delägare i ett större KBT-företag.

• JO anser att Socialstyrelsen inte fullt ut har hanterat den intressekonflikt som funnits. JO fastställer att detta medfört en risk för att riktlinjernas objektivitet kan ifrågasättas.

Vi kan konstatera att Psykoterapicentrum, liksom en rad tunga remissinstanser och forskargrupper, har fått rätt i delar av sin kritik av Socialstyrelsens riktlinjearbete. Av den process som beskrivs ovan framgår att det finns oklarheter, främst avseende opartiskhet och transparens avseende en person i ledningsgruppen. Psykoterapicentrum välkomnar denna del av JO:s beslut.

Psykoterapicentrum har i o m detta kommit till slutpunkten av en lång process gällande arbetet med de senaste riktlinjerna från Socialstyrelsen. Det framstår att man kan vara tveksam mot de delar av riktlinjerna som handlar om psykoterapeutisk behandling. Vår förhoppning är trots allt att dessa erfarenheter kan leda fram till att myndigheter i högre grad öppnar för ökad transparens i beslutprocesser kring riktlinjer och andra styrdokument. För detta fordras att alla delar av professionen, tillgängliga experter och organisationer bjuds in och därmed ges möjlighet att delta på lika villkor. Först därigenom kan tilltro byggas till viktig och nödvändig styrning av vårdens innehåll och kvalitet. Psykoterapicentrum kommer självfallet att följa denna utveckling med stort intresse.

Share