Handledning

Vi erbjuder handledning av individuellt psykoterapeutiskt arbete och handledning av såväl grupper som individer som arbetar med olika former av behandling och psykosocialt arbete. Vi arbetar också med ledarstöd i form av chefshandledning. Samtliga medarbetare på PsykologCentrum är handledarutbildade.

När en arbetar inom människovårdande yrken blir en återkommande involverad i interaktioner och känslomässiga kraftfält som påverkar en, både som behandlare och som person. I handledning får en möjlighet att tillsammans med en utomstående, kunnig och oberoende person reflektera kring sina ärenden och sitt arbete. Handledningen ger den enskilde yrkesutövaren ett utrymme att börja skilja ut vad som ligger på ett professionellt plan och vad som är mer personligt betingat. En kan därmed får hjälp att öka förståelsen för de klienter en möter och för de kraftfält och påverkansprocesser som en som yrkesutövare blir indragen i. Då handledning sker i grupp får en dessutom tillgång gruppens samlade kunskaper och erfarenhet.

För arbetsgrupper kan handledningen också erbjuda ett utrymme att arbeta med relationerna inom gruppen, med själv gruppdynamiken. Arbetet med människor påverkar inte bara den enskilda individen, utan kan också ge avtryck på en hel personalgrupp. Fenomen som samarbetssvårigheter och gruppbildningar kan ibland ha sin grund i de processer som uppstår i mötet med klienter och som ännu inte blivit möjliga att medvetandegöra. De kan också ha sin grund i oklara mål för arbetet. När en i en handledningssituation blir varse gruppdeltagarnas olika upplevelser av det sammanhang som en befinner sig i, kan förståelsen för enskilda ärenden eller för målsättningarna med hela verksamheten klarna.

—- Psykoterapihandledning (Nya sidor) text kommer? —–
Chefshandledning